Ochrana osobných údajov (GDPR)

Údaje o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom web stránky Olejkarka.sk a zároveň správcom a spracovateľom osobných údajov je Ing. Iveta Lutišanová - aromaterapia, miesto podnikania Banský Studenec 71, 969 01, IČO: 53 418 786, zapísanej v živnostenskom registri č. 680-23474 v Žiari nad Hronom, DIČ: 104 591 6025 (ďalej len “Olejkárka”).

Zodpovedná osoba: Ing. Iveta Lutišanová, info@olejkarka.sk

Aké osobné údaje spracovávame

Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Pri Vašej registrácii na stránku resp. pri využívaní nášho rezervačného systému alebo systému e-shopu spracovávame Vaše meno a priezvisko a emailovú adresu. K registrácii využívame i iné osobné údaje ako adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ktoré Vám následne uľahčia nákup na našich stránkach. Pri platbe za služby spracovávame Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, email, číslo Vášho bankového účtu za účelom zrealizovania platby. V prípade zasielania newslettera spracovávame Vašu emailovú adresu, prípadne meno a priezvisko. V prípade, ak vystupujete v postavení objednávateľa a tovar z e-shopu zakupujete pre inú osobu, ako ste Vy, tak spracovávame i meno, priezvisko, adresu doručenia a telefónne číslo takejto inej osoby. V prípade podľa predošlej vety musíte disponovať súhlasom inej osoby s tým, aby ste nám mohli poskytnúť jej osobné údaje. Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len za účelom, na ktorý nám boli udelené. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je v prípade newslettera Vás súhlas, v prípade zrealizovania nákupu v e-shope je to potreba plnenia tej-ktorej zmluvy, resp. komunikácia v rámci tzv. predzmluvných vzťahov čo znamená, že bez poskytnutia a spracovania Vašich osobných údajov Vám služby nemôžu byť poskytnuté resp. Vám nemôžeme predať tovar a vyexpedovať tovar. Ak si vytvárate na našej stránke konto – účet, tak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu a poskytnutia Vašich údajov k registrácii v kombinácii s potrebou plniť povinnosti zo zmluvy, pretože registrácia je väčšinou podmienkou k zrealizovaniu nákupu alebo objednávky. Ďalším dôvodom je sledovanie nášho i Vášho oprávneného záujmu, pretože registráciou získate niektoré výhody ako automatické preklopenie Vašich údajov do objednávkového formulára a iné výhody ktoré pre Vás pripravujeme.

Ako dlho budeme Vaše údaje spracovávať

Vaše osobné údaje budeme spracovávať (uchovávať) dovtedy, dokým s tým budete súhlasiť. Sú totiž potrebné na udržiavanie Vášho užívateľského konta a zasielanie newslettera. Údaje ktoré nám poskytujete pri objednávke by sme mohli po každej objednávke vymazať, avšak následne by sme nemohli viesť evidenciu Vašich nákupov a poskytovať Vám prípadné vernostné a ďalšie zľavy. Z tohto dôvodu je ich spracovávanie nevyhnutné. Ak si už neželáte, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali, t.j. nechcete byť na stránke zaregistrovaní, nechcete dostávať newsletter alebo nechcete, aby sme spracovávali žiadne Vaše údaje, máte právo “byť zabudnutý”. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (buď všetkých, alebo len časti z nich) tým, že nám túto Vašu požiadavku oznámite. Ak chcete zrušiť Vaše konto alebo požadovať vymazanie Vašich údajov, prípadne máte akékoľvek otázky ohľadom Vašich osobných údajov a ich spracovávania našou organizáciou, môžete sa obrátiť na: info@olejkarka.sk písomne na adresu prevádzkovateľa Ing. Iveta Lutišanová – aromaterapia, B.S.Timravy 1366, Hriňová 962 05.

Ako s Vašimi údajmi nakladáme

Vaše osobné údaje sú spracovávané len pre potreby Olejkárky. Vaše osobné údaje “nepredávame” tretím subjektom. Prichádzajú s nimi do kontaktu len zamestnanci prevádzkovateľa prípadne v nevyhnutnom rozsahu externá účtovná spoločnosť, ktorú sme zaviazali dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Pri prehliadaní si našej internetovej stránky používame súbory Cookies, o ktorých sa dozviete viac v časti Cookies. Údaje sú uchovávané na serveri, ktorý sa nachádza na území EÚ. Pri spracovávaní osobných údajov si robíme i štatistiky, ktoré sú však plne anonymizované a ďalej pracujeme len s údajmi, ktoré nie sú spájané so žiadnou konkrétnou fyzickou sobou (napr. sledujeme predajnosť jednotlivých produktov bez ohľadu na to, kto si produkt zakúpil). Vaše údaje sú poskytnuté len osobám nevyhnutným na splnenie účelu ich spracovávania, napr. v prípade objednávky tovaru ich poskytneme v nevyhnutnom rozsahu kuriérskej spoločnosti alebo zamestnancovi, ktorý Vašu objednávku vybavuje. Pri spracovaní platby využívame služby spoločnosti Global Payments s.r.o., organizačná zložka (Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 50 010 301), ktorá spracovanie platby zrealizuje a preverili sme jej dôveryhodnosť.

Rozsah identifikačných údajov pri platbách platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány spoločnosti Global Payments s.r.o.

V zmysle novej európskej smernice PSD2 (Payment Service Directive) dochádza pri platobných transakciách k viacnásobnému overeniu zákazníka, tzv. silnému overeniu klienta na strane jeho vydavateľa. Preto sú na platobnú bránu odosielané rozšírené požadované údaje zákazníka v rozsahu:

– Meno (Name)
– E-mailová adresa (Email address)
– Domáce telefónne číslo (Home phone number)
– Číslo mobilného telefónu (Mobile phone number)
– Fakturačná adresa (Billing address)
– Dodacia adresa (Shipping address)

Je potrebné zdôrazniť, že údaje, ktoré zákazník vypĺňa počas nákupu, sú vyžadované vydavateľom platobnej karty, ktorou zákazník chce nakúpiť. Údaje, ktoré teda zákazník vloží musia zodpovedať údajom, ktoré sú evidované u vydavateľa. Údaje sú použité pri autentizácii držiteľa platobnej karty a prípadné uplatnenie výnimky z SCA (silné overenie platiteľa). Nie je možné napríklad do dodacej adresy vyplniť adresu odberného miesta Packety.

Využitie nástroja (tzv.TRA) pre uplatnenie výnimiek zo silného overenia platiteľa (tzv. SCA) je pre vydavateľa povinný, ale jeho použitie sa líši od vydavateľa k vydavateľovi platobných kariet. Vážne odporúčame vyplňovať všetky uvedené polia, aby bol zaistený rýchly proces transakcie na platobnej bráne. K zníženiu objemu transakcií dochádza v poslednej dobe práve tým, že držiteľ je vydavateľom vyzvaný k dvojfaktorovej autentizácii a často z tohto dôvodu transakciu nedokončí alebo vyprší limit pre overenie držiteľa v prípadoch, keď držiteľ “hľadá” ďalšie heslá a pod., ktoré sú vyžadované vydavateľom.

Uplatnením výnimky sa zrýchli proces autentizácie (overenia) nakupujúceho (v tomto prípade sa nemusí držiteľ overovať u vydavateľa dvoma spôsobmi, teda dvojfaktorovo). Teda, v štandardnom procese si po novom podľa PSD2 vydavateľ pomocou dodatočných procesov overí totožnosť zákazníka, v skrátenom procese využitím rozšírenej informácie v platobnej bráne a bez ďalšieho nutného overovania držiteľa transakciu ihneď schvaľuje.

Cookies

“Cookies” sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pre zákazníka pohodlnejšie.

Existuje viacero druhov Cookies. My využívame len tie, ktoré Vám uľahčujú prehliadanie web stránky. Používame tiež Cookies, ktoré evidujú údaje o návštevnosti našej web stránky čo sa týka celkového počtu zákazníkov a vďaka Cookies tiež vieme, či ste už našu stránku navštívili. Podľa tohto vieme aký tovar nakupujete a následne Vám môžeme ponúkať také produkty, ktoré si myslíme že by Vás oslovili. Aby ste o Cookies vedeli, používame notifikáciu v lište stránky. Ak si neželáte, aby sme Cookies používali, máte možnosť ich používanie obmedziť nastavením Vášho internetového prehliadača. Používanie niektorých druhov Cookies totiž nie je možné z našej strany technicky úplne zablokovať. Štandardne väčšina internetových prehliadačov a zariadení dostupných na trhu je nastavená tak, že akceptuje ukladanie súborov Cookies. Každý má možnosť definovať podmienky požívania súborov Cookies prostredníctvom nastavenia vlastného internetového prehliadača alebo vlastného zariadenia. To znamená, že je možné napr. čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov Cookies –môže to ale ovplyvniť niektoré funkcie internetovej stránky a nebude ju možné plnohodnotne používať.

Viac informácií o Cookies, ktoré na tejto webovej stránke používame nájdete https://www.olejkarka.sk/zasady-pouzivania-suborov-cookie

Ako Vaše osobné údaje ochraňujeme

Pri spracovávaní osobných údajov využívame len bezpečné informačné technológie, ktoré pravidelne kontrolujeme, zálohujeme a zabezpečujeme ich ochranu antivírovými programami. Taktiež sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré bezpečnosť Vašich osobných údajov garantujú. Údaje sú uchovávané i na serveri, ktorý sa nachádza v našich prevádzkových priestoroch. Túto internetovú stránku prevádzkujeme prostredníctvom webhostingu, ktorý pre nás poskytuje WebSupport, s.r.o. (Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 36 421 928).

Vaše práva

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú (“dotknutá osoba”) máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sme ich mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa domnievate že spracovávaním Vašich údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak si želáte uplatniť Vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môžete tak urobiť u prevádzkovateľa emailom info@olejkarka.sk, alebo písomne na adrese prevádzkovateľa Ing. Iveta Lutišanová – aromaterapia, B.S.Timravy 1366, Hriňová 962 05.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Naše webové stránky nie sú vytvorené ani zámerne necielia na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa nášho uváženia čas od času upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k Vám a Vaším informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom chránime Vaše údaje.

V Banskom Studenci, dňa 19.1.2022